ALGEMENE VOORWAARDEN RAMAEKERS ENTERTAINMENT.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 25 juli 2017. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de internetsite van Kampvakanties.nl of per email op te vragen. Middels het boeken van het kamp voor deelname van uzelf of uw kind aan een van de Ramaekers Entertainment zomerkampen, workshops of enige andere activiteiten en theaterproducties, heeft u verklaard de Algemene voorwaarden van de Ramaekers Entertainment te hebben gelezen, te hebben begrepen en akkoord te zijn gegaan met de volgende voorwaarden:

Artikel 1. Definities.

 • Algemene Voorwaarden:
  Deze Algemene voorwaarden voor de Ramaekers Entertainment en alle bijbehorende activiteiten en reizen.
 • Begeleid(st)er:
  Begeleid(st)er van een groep van deelnemers of leiding, of ter ondersteuning aan deelnemers of leiding,
  allen onder verantwoordelijkheid van Ramaekers Entertainment.
 • Deelnemer:
  Deelnemer aan de Ramaekers Entertainment zomerkampen, workshop, theaterproductie en of enige andere
  activiteiten van Ramaekers Entertainment.
 • Deelnemersgeld:
  Het bedrag dat dient te worden betaald aan Ramaekers Entertainment voor de deelname van een kind.
  Deze bedragen zijn verschillend voor verschillende activiteiten (o.a. MusicalCamp, DanceBootcamp, LondenTrip, eigen bijdrage voor theaterproducties, MuziektheaterKamp, VocalMasterclass etc.) en leeftijdgroepen (kinderen / jongeren / volwassenen). Deze bedragen worden
  jaarlijks, voorafgaand aan de kampen vastgesteld en vermeld op de website. www.kampvakanties.nl
 • Inschrijving:
  Inschrijving verricht door de deelnemer, indien deze onder de 18 jaar is, geschied de inschrijving door een ouder/verzorgen middels een boekingsformulier op de website. Enkel boekingen via de websites van Ramaekers Entertainment (www.kampvakanties.nl / www.stagecenter.nl) zijn geldig.
 • Kampleider:
  Eindverantwoordelijke tijdens een activiteit, te weten M.J.S. Ramaekers.
 • Activiteit:
  Het geboekte product zoals maar niet beperkt tot : MusicalCamp, deelname aan een theatervoorstelling, DanceBootcamp, MuziektheaterKamp, LondenTrip, DisneyTrip, VocalMasterclass.
 • Leiding:
  Begeleider van een groep deelnemers.
 • Musicalcamp:
  Het zomerkamp van Ramaekers Entertainment voor musicalspelers.
 • DanceBootcamp:
  Het zomerkamp van Ramaekers Entertainment voor dansliefhebbers.
 • Muziektheaterkamp:
  Het zomerkamp van Ramaekers Entertainment voor gespecialiseerde muziektheaterliefhebbers.
 • VocalMasterclass:
  Het zomerkamp van Ramaekers Entertainment met focus op zangontwikkeling.
 • LondenTrip:
  De jaarlijkse reis dit Ramaekers Entertainment organiseert voor naar Londen. Deze reis heeft een educatief karakter.
 • Oude/Verzorger:
  Wettelijk vertegenwoordiger van de (minderjarige) deelnemer, aan Ramaekers Entertainment activiteiten.

Artikel 2.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de inschrijving van een kind,jongeren of volwassenen, deelnemend aan een activiteit van Ramaekers Entertainment. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Voor
zover de bepalingen van de inschrijving afwijken van de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de inschrijving.

Artikel 3.

Totstandkoming inschrijving.
De inschrijving komt tot stand op het moment van het door de deelnemer of ouder boeken van de activiteit via de website.  Ramaekers Entertainment behoudt zich het recht voor om een inschrijving om haar
moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 4.

Perioden.
In geval van deelname aan activiteiten bedraagt de periode van deze activiteit
de tijdspanne gecommuniceerd via de website van de betreffende activiteit. Uitzonderingen hierop zijn: ziekte, heimwee, geloofsovertuiging of familieomstandigheden. Indien sprake is van één van de genoemde
omstandigheden dient contact te worden genomen met de kampleider. De Kampleider is te bereiken op onderstaand e-mailadres of per telefoon op onderstaand telefoonnummer.
marc@stagecenter.nl
+31 (0)6 266 25 108

Artikel 5.

De contactpersoon.
De contactpersoon is verantwoordelijk voor de verwerking van de boeking. Op het moment van ontvangen van de boeking zal door de contactpersoon de inschrijving als bindende overeenkomst met Ramaekers Entertainment worden gezien. De contact persoon is niet verantwoordelijk voor doorgeven van foutief opgegeven informatie over de deelnemer.

Artikel 6.

Prijzen en betaling.
Na of tijdens boeking wordt gefactureerd op basis van de prijzen die zijn vermeld op de website van de betreffende activiteit of kampvakanties.nl. Betaling geschied bij boeking of in termijnen. Het factuur zal in geval van betaling in termijnen door middel van overschrijving door de klant worden gedaan of via automatische incasso. De definitieve afrekening wordt opgesteld door Ramaekers Entertainment. Financiële verrekeningen worden door
Ramaekers Entertainment afgehandeld.

Artikel 7.

Annuleren.
Een inschrijving kan niet geannuleerd worden. Deelnemers of hun ouders/verzorgers dienen zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Annulering is enkel mogelijk via deze verzekering en de voorwaarden van de deze verzekering. Indien wordt gemeld dat een deelnemer niet deelneemt aan de betreffende activiteit volgens de in deze algemene voorwaarden beschreven regels, blijft de eventueel op dat moment openstaande vordering gelden. Bovenstaande regelingen zijn dan onverminderd van kracht.

Artikel 8.

Persoonlijke gegevens.
De inschrijving vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteit van belang kunnen zijn. Deze informatie betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijk handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de activiteit voor de deelnemer als ook voor de mede-deelnemer van belang kunnen zijn, zoals onder andere de leeftijd van de deelnemers.
De contactpersoon dient zich ervan te verzekeren dat de deelnemer in staat is om aan het programma van de activiteit deel te nemen. Indien blijkt dat de deelnemer door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen of het tempo van de lessen/programma bij te houden, omdat informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer, blijkt te zijn achtergehouden, behoudt Ramaekers Entertainment zich het recht voor om de deelnemer onmiddellijk van het verdere programma uit te sluiten.
Ramaekers Entertainment gaat ervan uit dat de deelnemer kan sporten en zwemmen. Indien dit niet het geval is, dient dit bij de inschrijving te worden vermeld. Ramaekers Entertainment dient bij de inschrijving te kunnen bepalen of de deelnemer geschikt is voor het gekozen programma. Mensen die extra aandacht / verzorging behoeven of door een lichamelijke dan wel geestelijke beperking niet in staat zijn de lessen te volgen of het tempo van de les vertragen met negatief gevolg voor de andere deelnemers, worden direct uitgesloten van het programma en dienen binnen 12 uur van het kampterrein te worden gehaald/vertrekken. Er is geen recht op terugbetaling van de niet-genoten activiteit. De hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de deelnemer.

Artikel 9.

Beveiliging persoonsgegevens.
Ramaekers Entertainment hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze deelnemers. Ramaekers Entertainment verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, slechts in het kader van de bedrijfsvoering gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is toegestaan. Indien de ouder/contactpersoon bezwaar heeft tegen voormeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende toestemming wil intrekken, kan hij/zij dat te allen tijde schriftelijk aan Ramaekers Entertainment kenbaar maken. Conform de daarvoor wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens voor het moment van intrekking.

Artikel 10.

Verzekering.
Indien sprake is van een ongeval en/of schade ten tijde van de activiteit, waarbij de deelnemer betrokken is, kan een beroep worden gedaan op uw eigen verzekering. Bij deelname is het verplicht een reisverzekering af te sluiten, inclusief ongevallen dekking, voor de periode dat de deelnemer aan een activiteit meedoet. De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van Ramaekers Entertainment als mede materiaal gehuurd door Ramaekers Entertainment ten behoeve van de activiteit dan tijdens de activiteit in gebruik wordt gegeven aan de deelnemer. Bij ziekte is teruggave van betaalde bedragen enkel mogelijk via uw verzekering en enkel onder de voorwaarden van uw verzekering.

Artikel 11.

Reisdocumenten.
De deelnemer dient bij vertrek naar het kampterrein in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitsbewijs. Ramaekers Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een deelnemer niet in het bezit is van het vereiste identiteitsbewijs.

Artikel 12.

Kennelijke fouten.
Kennelijke fouten en vergissingen op de internet site, in de brochure of inschrijvingsformulieren binden Ramaekers Entertainment niet. Dergelijke fouten of vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar voor de boeker/lezer zijn.

Artikel 13.

Aansprakelijkheid.
Deelnemers aan de zomerkampen van Ramaekers Entertainment zijn verplicht tot naleving van de aanwijzingen van Ramaekers Entertainment ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit. Zij dienen de gedragsregels te respecteren die Ramaekers Entertainment nageleefd wenst te hebben bij de deelnemers op het kampterrein van Ramaekers Entertainment.
De deelnemer die zich niet houdt aan de gedragsregels, (op)gesteld door Ramaekers Entertainment, van de kampleider, staf, leiding of andere volwassen vrijwillig(st)er(s) zodanig dat een goede uitvoering van het programma van de activiteit moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kan door Ramaekers Entertainment worden uitgesloten voor de rest van het programma van de activiteit. Tevens kan een overtreding van de gedragsregels betekenen dat Ramaekers Entertainment de deelnemer laat ophalen door diens ouder(s)/verzorger(s). Ouders/Verzorgers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de deelnemer binnen 12 uur van het kampterrein wordt opgehaald en het kampterrein verlaat. Er is geen recht op terugbetaling van de niet-genoten activiteit. De hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de deelnemer.
Ramaekers Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van persoonlijke eigendommen en voor schade van persoonlijke eigendommen. Alle activiteiten geschieden op eigen risico/risico van de ouder/verzorger, geestelijk en/of lichamelijk letsel dat ontstaat tijdens de activiteiten kan niet verhaald worden op Ramaekers Entertainment en/of haar teamleden in persoon.

Artikel 14.

Deelname.
Deelname aan de Ramaekers Entertainment activiteiten is geheel vrijwillig. Alle betrokkenen tijdens de activiteiten, participeren geheel op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen of schade Ramaekers Entertainment of enig lid van de kampleiding in zijn functie of in privé, of enige volwassenen vrijwillig(st)er, daaronder begrepen staf of leiding, tijdens de kampweken in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade zowel materieel, geestelijk als lichamelijk of gederfde inkomsten.

Artikel 15.

Wijziging van de algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden en de op de website van Ramaekers Entertainment vermelde gegevens kunnen door Ramaekers Entertainment te allen tijde worden gewijzigd. Een wijziging geldt ook ten aanzien van de inschrijving aangegaan voor het tijdstip van de wijziging. Een wijziging treedt niet eerder in werking dan twee (2) weken na kennisgeving aan de ouder/verzorger. Indien deze niet instemt met de wijziging heeft hij/zij het recht kosteloos de inschrijving in te trekken voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Alles waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, wordt door Ramaekers Entertainment beslist.

Artikel 16.

Ziekte tijdens de activiteit.
De aanwezige EHBO’er schat situaties in en kan om zijn of haar moverende redenen bepalen dat verwijzing naar de huisarts/ziekenhuis zal geschieden. Ouders/verzorgers zullen dan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Tevens kan de EHBO’er te allen tijde bepalen dat het niet bevorderlijk is voor de activiteit van de overige deelnemers om een zieke deelnemer langer op kamp te houden. Verwijdering van het terrein zal dan binnen 24 uur geschieden zonder restitutie van het betaalde deelnemersgeld.

Artikel 17.

Portretrecht.
De deelnemer en/of ouder/verzorger geeft aan Ramaekers Entertainment de toelating zijn afbeelding te maken, deze te reproduceren en te publiceren in onder andere maar niet uitsluitend: folders, affiches, tijdschriften, op een website. En de aldus tot stand gebrachte exemplaren te verspreiden voor zolang Ramaekers Entertainment dit nodig acht en voor het volgende territorium Europa. Deze toelating wordt gratis gegeven door de deelnemer. Voor elk commercieel gebruik waarvoor Ramaekers Entertainment dit
nodig acht.

Artikel 18.

Actievoorwaarden.
Ramaekers Entertainment zet zo nodig acties in om een activiteit te promoten. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van meer dan één actie. Acties dienen overeenkomstig de kenmerken van deze actie op het boekingsproces te worden aangegeven (bijvoorbeeld door het gebruik van een kortingscode op het moment van boeken). Wanneer bij inschrijving geen duidelijke vermelding is gemaakt kan later geen aanspraak worden gedaan op eventuele acties.

Artikel 19.

Slotbepalingen.
Op de inschrijving en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven worden alle voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem.

StageCenter

Is onderdeel van Ramaekers Entertainment

KVK: 24480035
BTW nummer: NL002031650B14

Copyright: Ramaekers Entertainment 2020

In samenwerking met TravelOrlando.nl 
en Juvigo.nl

Contactgegevens

Postadres:
Rijksweg 324
2071CR, Santpoort-Noord 

Telefoon: 023-2052079
Mail: Info@stagecenter.nl